Σχετικά με το έργο

«Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», Προϋπολογισμού 254.033,05 €

Το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εξυπηρετήσει τον Δήμο Ζίτσας και αφορά την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την υλοποίηση δράσεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ και στον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου

ΣΤΟΧΟΣ : Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή – ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.»

Χρήσιμα Links

European Compost Network is a membership organisation with 66 members from 27 European Countries. Members include all European bio-waste organisations and their operating plants, research, policy making, consultants and authorities.

More

Αποστολή του Υπουργείου ήταν η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της κυβέρνησης.

More

Επιδίωξη της τ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και νυν ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ είναι να λειτουργεί με γνώμονα την βέλτιστη διαχείριση του Προγράμματος και των Έργων, την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τα εμπλεκόμενα μέρη και να αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα οργάνωσης και αποδοτικής λειτουργίας.

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

More

Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με το νόμο 3889/2010. Αποτελεί συνέχεια του «Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» ΕΤΕΡΠΣ

More

Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

More

Το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εξυπηρετήσει τον Δήμο Ζίτσας και αφορά την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την υλοποίηση δράσεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ και στον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου

More

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας